Project Description

โลโก้ หรือตราสัญลักษณ์เดิมมีความซับซ้อนอยู่มาก ผู้เกี่ยวของทางด้านโฆษณาและสื่อของ รพ. จึงได้กำหนดออกโลโก้ใหม่ โดยให้โจทย์กับผู้ออกแบบโฆษณา ออกแบบโลโก้ว่า “ต้องการตราโลโก้หรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพคน หรือโรงพยาบาลให้มีความทันสมัยและนำประยุกต์ใช้กับสื่อต่างๆได้ดี” เช่น โปสเตอร์ โฆษณาออนไลน์ โซเชียลมีเดีย รวมถึงการปักเย็บ หมวก เสื้อ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆของทาง โรงพยาบาล ขอขอบคุณที่สนันสนุนและใช้บริการครับ